Årsplan og årshjul 2020-2021

 «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle»

Visjon

Formål og innhold

(Barnehageloven kap. 1, §.1)

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.Mål

Målet for Dysterlia barnehage er å skape et godt oppvekstmiljø som sikrer barna individuell og gruppevis omsorg og støtte. Opplevelser og egenaktivitet står sentralt med hovedvekt på lek som grunnlag for utvikling og læring.

Miljøet skal legge vekt på trivsel, trygghet, toleranse, selvstendighet, ansvar, samarbeid, vise hensyn, skaperevne og fantasi.

Barnehagen skal stimulere barna til å bli selvstendige, sosiale individer med respekt for seg selv og andre mennesker.

Målet er å gi barna et godt og positivt selvbilde.

Barnehagen skal virke i nært samarbeid med hjemmet, og være en støtte for hjemmet i ansvaret for barnas utvikling og oppdragelse.

Omsorg, lek og læring

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling." (Barnehageloven §1 Formål)

Lek er en vesentlig side ved barnekulturen, og barnekulturen spiller en vesentlig rolle for sosialiseringsprosessene barnet gjennomgår. På den måten blir lek av grunnleggende betydning for utviklingen av personlig og kulturell identitet gjennom barneårene.

Vi voksne må legge til rette for godt lekemiljø for barna, og som er preget av gode sosiale relasjoner. Lek har stor egenverdi for barnet, og er med på å styrke deres selvoppfatning og identitet. Gjennom leken utvikles blant annet barnets kreative sider. Barnet blir stimulert språklig, intellektuelt, emosjonelt, sosialt, fysisk-motorisk osv.

Livsmestring og helse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill (Rammeplan s. 22).

Vennskap er viktig for alle barn. Barna skal lære seg og vise positive følelser for hverandre, de skal ikke bare bli verdsatt selv, de skal også verdsette og vise respekt for andre. De voksne skal gå foran som gode rollemodeller og være inkluderende mot alle som har tilknytning til barnehagen. I Dysterlia barnehage skal barna oppleve glede over å ha en venn og utvikle kompetansen man trenger for å være en venn. Vi jobber hele tiden kontinuerlig med å fremme vennskap og sosial kompetanse, gjennom veiledning, praktiske handlinger og samtaler med barn og foreldre.

Forebygging av mobbing

«Blir man ikke sett, er man ingenting» (Grønneberg, CC-Cowboys, 2011)

I barnehagen jobber vi gjennom året med sosial kompetanse, og har mobbing og likestilling/likeverd som tema. Dette gjør vi både som voksenstyrte aktiviteter, og gjennom dialog og samtale.

Vi diskuterer og evaluerer på avdelingsmøter, personalmøter og ledermøter og vi ber om hjelp fra andre instanser ved behov.

Vi har fokus på å være tilstede, observere og anerkjenne alle barna. I barnehagen er det de voksne som har ansvar for relasjonene.

I Dysterlia bruker vi som konkret tiltak Pbl Mentor, hvor det finnes handlingsplaner som følges dersom vi ser eller får tilbakemelding fra barn eller foreldre om mobbing.

Barn og psykososiale forhold

Et godt psykososialt miljø i barnehagen er viktig i det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og bidra til trivsel og glede i lek og læring. Det skal være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling, samt motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted hvor barna kan der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap (Rammeplan for barnehager kap 1., Livsmestring og helse).

I barnehagen lærer barna å møte motgang, og vi voksne skal være der å støtte barnet i situasjoner hvor de trenger det.

For å sikre at barna får ro og hvile i løpet av dagen setter vi av tid til avslapning, lyttestunder, rolige lesestunder og samlinger for alle barna. De yngste får sove ved behov. En barnehagedag er intens, og det er nødvendig å roe ned innimellom.

.

Likestilling og likeverd

Som det står i rammeplanen skal barnehagen fremme likestilling og likeverd uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønns utrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.

Dette jobber vi for i barnehagen, og vi reflekterer over egne holdninger i samlinger med barna og på de ulike møtene vi har. Det gjør vi for å på best mulig måte kunne formidle og fremme likeverd og likestilling.

Samfunnsmandat og danning

Barnehagen er en del av et større samfunnsbilde, og parallelt med utvikling som enkeltindivid, skal det også dannes som samfunnsmenneske. Barnehagen er første offentlige læringssted for barnas livslange læring og danningsreise.

Vi legger til rette for at barna skal få forholde seg prøvende og nysgjerrige.

Vi legger til rette for muligheter for lek og samvær med andre barn og voksne.

Barna får være en del av demokratiet i barnehagen, og får være med på å bestemme hva som er viktig for hele gruppen gjennom samtaler om hvordan vi vil ha det, og hvilke regler som er viktig for at alle skal ha det bra i barnehagen. De lærer seg regler og normer som gjelder både i barnehagen og blant mennesker generelt.

Medvirkning

Barnehagelovens kap. 2, § 3 «Barns og foreldres rett til medvirkning»

"Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet."

Barna har rett til å ha en mening om alt som vedrører det. Barns meninger skal tillegges vekt. De har rett til å uttrykke seg og å få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen.

Foreldrene sikres rett til medvirkning gjennom deltakelse i styret, som eiere og foreldrerepresentanter, ved å delta i samarbeidsutvalg, som også fastsetter barnehagens årsplan, og ulike komiteer.

Overganger

Hjem - barnehage

Vi ønsker å gi alle barn en god og trygg start i barnehagen. Dette gjøres best i nært samarbeid med foreldrene. Barnehagen tilpasser seg så langt det går etter barnets behov og foreldrenes ønsker den første tiden. Foreldrene er velkomne til å være i barnehagen sammen med barnet sitt så lenge det er behov for det.

Vi har en plan for de tre første dagene, som vi ber alle om å følge. Vi ser også at dette er nok enkelte barn. Enkelte barn kan ha behov for foreldrenes tilstedeværelse utover tre dager, og det er helt greit for barnehagen ved behov.

Vi legger vekt på å bli kjent med foreldrene, og har oppstarts samtaler med alle nye barn, slik at foreldrene kan formidle kunnskap om barnet som er viktig å vite. Gjennom dette kan foreldrene være med på å legge til rette for enkeltbarnet.

Fra småbarnsavdeling til stor avdeling

Barn som skal begynne på stor avdeling får være mye på besøk der de skal begynne. Vi er flinke til å besøke hverandre og ha aktiviteter på tvers av avdelingene, og bruke alle lokaler i barnehagen slik at alle er kjent i hele bygget. Dette gjør det enklere for barna å bytte avdeling. Gjennom dette blir alle barn også kjent med alle voksne. Vi jobber felles i hverdagen slik at vi blir godt kjent.

Fra barnehage til skole

For at barnet skal kunne glede seg til skolestart og forstå at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen vektlegger vi eget opplegg for de eldste barna som skal begynne på skolen. Vår oppgave er å gi barna erfaringer, kunnskap og ferdigheter som gjør dem rustet og motiverte til å begynne på skolen.

Gjennom å legge aktiviteter på et nivå som alle kan føle at de mestrer, håper vi å skape tro på egne evner, slik at de er best rustet til å begynne i skolen.

Dette gjøres gjennom egen førskolegruppe hvor vi i år benytter opplegget «Trampoline», gjennom førskolegruppas lek inne og ute, på turer, arrangementer, besøk på skolene om mulig, og gjennom samarbeid med andre barnehager som har barn som skal begynne på samme skole.

De siste årene har det også vært felles arrangement for førskolebarna tre til fire ganger med noen timers varighet før sommeren, med fysisk aktivitet, lek og moro på Ås Stadion. Det ser ut til at det blir et fellesarrangement i år også, kanskje av lignende art.

Dysterlia barnehage følger også «Plan for overgang barnehage og skole» i samarbeid med skolene i Ås Kommune. Hele planen ligger ute på hjemmesiden vår, med nettadresse www.dysterliabarnehage.no.

Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Dysterlia Barnehage drives etter pedagogisk kunnskap om barns utvikling, behov for trygghet, lek, læring og med mål om å skape gode opplevelser. Vi skal arbeide for så godt som mulig å nå barnehagens visjon (se side 3).

Planleggingsarbeidet foregår i personalgruppen, på plandager, ukentlige leder- og avdelingsmøter og personalmøter, og i samarbeid med barna gjennom deres medvirkning. Vi hører på og observerer barnas interesser og ønsker for hva vi skal gjøre i barnehagen.

Pedagogisk leder har ansvar for planer, dokumentasjon og vurdering på sin avdeling. Styrer har det overordnede ansvaret for at det er en felles holdning og forståelse for målene i planene. Planlegging, refleksjon og vurdering er en del av samarbeidet i personalgruppa.

Barnehagen benytter MyKid som informasjonskanal for foreldre. Her ligger det meste av dokumentasjon og informasjon, som dagrapport, månedsplaner og beskjeder. Bilder og annen informasjon som ligger på MyKid slettes når nytt barnehageår begynner.

Link til app som foreldre kan benytte; mobile.mykid.no

Hjemmesiden, www.dysterliabarnehage.no, inneholder årsplan og generell informasjon.

I barnehagen vurderer vi fortløpende det enkelte barns trivsel og utvikling. Samspill barn-barn og barn-voksne skal være tema på leder/avdelingsmøter og personalmøter.

Gjennom å vurdere arbeidet vårt fortløpende, lager vi rom for fornyelse samtidig som vi holder fast på de gode tradisjonene og kvaliteten vi har. Se «Årshjul»

Ansatte i barnehagen har mye kunnskap, både uttalt og taus. Dette er viktig å få frem og satt ord på. Denne kunnskapen kan reflekteres over og benyttes i arbeidet for videre kvalitetsutvikling av barnehagen. Gjennom å vurdere det vi gjør, kan vi nærme oss målene i vår egen årsplan, i Rammeplanen og Barnehagelovens intensjoner.

Et redskap i vurderings- og refleksjonsarbeidet er brukerundersøkelser. Det kan bidra til endringer og bedret kvalitet for brukere og ansatte.

Digital praksis

I Dysterlia barnehage skal barna få begynnende erfaringer med digitale verktøy, og lære hvordan disse kan brukes kreativt og i læringsprosesser. Personalet skal i henhold til Rammeplanen, lære barna nettvett og fornuftig, kritisk bruk av digitale verktøy. Personalet skal være bevisste i bruk av digitale verktøy og ikke la dette dominere som arbeidsmåte.

Vi sjekker viltkameraet . Her har elgen vært

Progresjon

Formålet med en progresjonsplan er å sikre at barna hele tiden får nye utfordringer.

Det skal være en progresjon slik at vi sikrer at det er tydelig forskjell på hva de yngste og hva de eldste lærer. Planen vil gi et innblikk i hva barnet får delta i og utvikle seg gjennom. Den vil si noe om hva barnet har i vente etter hvert som det blir eldre.

Avdelingene er aldersblandet, på Knøttene er 1-2-åringene, på Snippen og Hoppedora er det 2-6 åringer. En del av det de yngste og de eldste barna lærer vil overlappe hverandre, men det vil være forskjellig hva barna får ut av det enkelte opplegg i forhold til alder. Hvilken avdeling barnet går på påvirker ikke hvilke utfordringer barnet vil møte i løpet av barnehageåret.

Progresjonsplanen viser vår tilnærming til rammeplanens fagområder. Det betyr likevel ikke at dette er det eneste som er viktig. Omsorgen skal gå som en rød tråd gjennom det hele, gjennom alle hverdagssituasjoner, gjennom lek og læring. For å sikre progresjon i barnehagen utarbeider avdelingene egne temaplaner i tillegg til årsplanen.

Bærekraftig utvikling

Dysterlia barnehage skal bidra til at barna lærer å ta vare på sine omgivelser, naturen hverandre, og seg selv. Personalet skal fremme gode holdninger, verdier og lære barna til å ta vare på naturen. Dette gjør vi blant annet når barnehagen er på tur i skog og nærområde. Vi snakker om respekt for dyr og vekster, og vi samler søppel og tar med tilbake til barnehagen for å kaste det i returordningen. Vi sorterer matavfall, papir og annet restavfall. Barnehagen skal lære barna at dette er viktig for fremtiden for alle.

Våren feires med Hestehov Potetplukking på høsten

«Maten vår, naturlig og sunn»

De ansatte, daglig leder og styret har et ønske om at Dysterlia skal ha mat som et av fokusområdene i årene fremover. Som et helt konkret tiltak ble det i 2020 laget en grønnsakhage med drivhus.

I en større sammenheng tror vi at dette er et riktig virkemiddel, og vi ønsker:

 • At barnehagen skal fremstå utad med et aktivt og engasjert innhold
 • At nye barn og foreldre søker plass i barnehagen
 • Å bidra til bærekraftig drift i årene fremover
 • At barna skal utvikle glede ved, - og respekt for miljøet rundt oss
 • At barna skal bli glade i et aktivt uteliv
 • Gi barna kunnskap om hvordan vi kan nyttiggjøre oss miljøet på en god måte
 • Å gi barna kunnskap om og erfaring med naturlig og sunn mat
 • Ha et fokus på å gjøre klimavennlige / klimanøytrale valg
 • Å være opptatt av plastreduksjon og matsvinn
 • Få større bevissthet om hvor maten vår kommer fra
 • Å være opptatt av å spise mat som er naturlig og ev. økologisk, og at barnehagen skal servere naturlig, sunn mat til barna
 • Å være mer opptatt av å spise mat som er sunn og helsefremmende
 • Å ha mer fokus på lokalmat, noe som har positive ringvirkninger for arbeidsplasser i nærmiljøet, og for mange er dette en tradisjonsbærer i nærområdet vårt.

Gjennomføring:

 • Kurs for personalet rundt dyrking i småskala 2020
 • Drivhuset og dyrkningsbedene benyttes til egenproduserte grønsaker
 • Alle avdelingene deltar aktivt ut fra sine forutsetninger og alder. Hver avdeling lager sine planer.
 • Aktiv deltagelse fra foreldrene i arbeidet med drivhus og dyrkningskasser i ferier og gjerne ellers.
 • Litteratur, sanger, regler rundt temaet for barna og personalet
 • Kontakt med NMBU. Her må det ev sjekkes ut vedr. muligheter økonomisk og vedr. praktisk gjennomføring
 • Jevnlige besøk på Dyster Gård som ligger i nærmiljøet vårt
 • Samarbeid med Dyster Gård vedrørende «adopsjon» av vår egen kalv eller gris
 • Kildesortering av avfall i barnehagen.
 • Barna får oppgaver i arbeidet med å holde barnehagen i orden, ute og inne
 • Lære barna å ta vare på planter og trær på barnehagens område
 • «Ruskenaksjon» med barna i nærmiljøet minst en gang per år
 • Benytte digitale verktøy
 • Hjemmesiden oppdateres og brukes aktivt til å fremme barnehagen
 • Barnehagens facebook side brukes aktivt

Grønnsaker i barnehagen

Kortreist, økologisk, lærerikt og gøy!

Vi har vårt eget drivhus og en liten egen grønnsakhage bak huset hvor det dyrkes tomater, gulrøtter, sukkererter, poteter i småskala, og i tillegg har vi bærbusker og et epletre som har begynt å bære frukt.

Vi ønsker at barna skal lære om dyrking og utnyttelse av grønnsakene våre. I februar 2020 gjennomførte vi et dyrkingskurs for alle ansatte.

Barna er med i hele prosessen fra å så frø, til å stelle med spirene og å høste inn. Helt tilslutt (hvis vi klarer å la være å spise rett fra grønnsakhagen) lager vi deilig mat sammen med barna.

Sjøldyrket gresskar håper vi å pynte med til Halloween. Er gresskarkjøttet fint, skal vi bruke det i matlaging. Vi planlegger å arrangere fest for barna i bålhuset i «Tigerdalen».

Med dette prosjektet ønsker vi å bidra til å gi barna kunnskap om miljøbevissthet, bærekraft, dyrking.


Dyster Gård

Barnehagen er flittig på besøk på Dyster gård, hvor de har storfe og griser. Vi får grunnleggende lærdom om dyra og produksjonen. Det finnes et hav av samtaleemner og spørsmål å undre seg over, fra de aller yngste til førskolebarna.

Vi har «våren egen » kalv som vi følger i utviklingen fra lite dyr til stort produksjonsdyr. Gården har griser på friland, og det er alltid spennende for barna å besøke dem.

På turer til gården kan vi oppleve kalvinger og at dyr blir kjørt til slakteriet. Slik lærer barna også hvordan mat blir til for oss.

Tradisjoner og arrangementer

Barnehagen har gjennom mange år skapt flere gode tradisjoner som gjennomføres årlig for barna, og familiene deres.

Barn og ansatte gjennomfører flere arrangementer som foreldre og annen familie blir invitert. Dette bidrar til at foreldre/familie får god tilknytning til barnehagen og at det legger til rette for et godt samhold.

Barnehagen arrangerer påskefrokost for foreldrene, Luciafest, «høstsuppe» for foreldre, julebord og nissefest for barna i barnehagen. Vi har aktivitetsdager på vinteren, karneval , og sommerfest ute i barnehagen for hele familien. Her bidrar foreldrene godt med mat og kaker.

SU( samarbeidsutvalget) og foreldrene individuelt tar i blant initiativ til treffpunkter utenfor barnehagen, både med og uten barn.

ÅRSHJUL 2020-2021

I år må vi vurdere mulig gjennomføring av hvert enkelt arrangement på grunn av smitteverns hensyn.


AUGUST

Tilvenning av nye barn fra uke 32

Plandager 17.08,18.08 (Barnehagen er stengt)

SEPTEMBER

Førskolegruppe starter opp

Tur dager starter opp

Foreldremøte, 22.september kl.18.30-20.30 På grunn av smitteverns hensyn blir det i år avdelingsvis og kun en forelder per barn.

Fellessamling med alle barna i barnehagen. Ansvar går på omgang mellom avdelingene.(utsettes pga. smittevern)

Dugnad, se mer informasjon på MyKid, epost og oppslag i bhg.

OKTOBER

Markering av FN-dagen 24.10 (avdelingsvis ?)

Halloween arrangement for barna 31.10 (avdelingsvis?)

NOVEMBER

Plandag 6.11 (barnehagen stengt)

Brannøvelse i barnehagen

DESEMBER

Gløgg til foresatte i bål huset, kl. 7.30-8.30 -1/2/3 desember avdelingsvis

Lysfest/ Lucia utearrangement 11.des. kl. 16.00-16.45

«Julelunsj» for barna m/julemat 17.des.

Nissefest med julegrøt i barnehagen siste dag før juleferien-22.des.

JANUAR

Fellessamling alle avdelinger.

FEBRUAR

Samefolkets dag 6.2

Karneval

Aktivitetsdag /ski/aking? (Se an vær og føre.)

MARS

Aktivitetsdag/ski/aking? (Se an vær og føre.)

Plandag 15.03 (Barnehagen er stengt)

Påskefrokost 25.03

APRIL

Årsmøte Samvirkeforetaket Dysterlia barnehage SA, dato ikke satt

MAI

Fellessamling alle avdelinger.

«Husdyra våre» arrangement NMBU. Førskolegruppa drar på tur dersom det arrangeres.

Plandag 14.05 (barnehagen stengt)

SU (samarbeidsutvalget) arrangerer 17.mai arrangement i barnehagen.,

JUNI

Fellessamling alle avdelinger.

Sommerfest. kl. 16.30-18.30

Foreldremøte for nye foreldre kl 18.30 -20.30


Gå til Praktisk informasjon for å se ferie og fridager