Årsplan 2023-2024

Årsplanen er utarbeidet som et pedagogisk verktøy av og for personalet i Dysterlia barnehage SA. Årsplanen skal også gi foresatte, styret og myndigheter innsikt i det pedagogiske arbeidet som utøves i barnehagen.

Barnehagen defineres som en lærende institusjon, og er pålagt av myndighetene å jobbe etter internasjonale og nasjonale styringsdokumenter, som FN's barnekonvensjon, Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Disse styringsdokumentene inneholder retningslinjer som forplikter og legger føringer for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i disse styringsdokumentene, og forankret i barnehagens pedagogiske grunnsyn og visjon. Årsplanen er delt inn i ulike emner, som hver enkelt viser hvordan personalet jobber i praksis innen de ulike områdene som fyller barnehagehverdagen, og i arbeidet med barna.

Årsplanen skal brukes aktivt av personalet, og er en del av kvalitetssikringen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Årsplanen revideres hvert år og skal fastsettes av SU før den blir publisert.

Trykk på knappen under for å laste ned og lese årsplanen og årshjulet som pdf

Gå til Praktisk informasjon for å se ferie og fridager