Om Dysterlia barnehage

Dysterlia barnehage SA ligger i Ås kommune i Akershus. Barnehagen er privat drevet, og eies av foreldrene. Barnehagen ble startet av foreldre i 1971. I dag gjennomfører Dysterlia barnehageopptak på lik linje med andre private og kommunale barnehager i Ås kommune og er underlagt samme lover og retningslinjer som disse.

Totalt leke og oppholdsareal inne er på 221 m2. Uteområdet er på 4,5 mål
og går rundt hele bygget. Uteområdet er delt i tre soner, inkludert et eget område for de aller minste. 


Forsiden av bygningen er nå under endring og oppgradering. Foreldre, ansatte og eier jobber sammen for å skape gode og spennende lekearealer ute. Vil dere se hele den fine barnehagen vår, bør dere ta en tur på baksiden av huset også. Der finner dere bålhus, husker, sklier, drivhus, dyrkingsbenker og et fint grønt område med variert terreng som innbyr til fin lek og mye hygge.

Uteområdet

Foreldreeid barnehage

Styret i barnehagen består av foreldre. Alt overskudd og midler går direkte tilbake til barnehagen og til barna - altså ingen som tar ut profitt. Foreldrene kan derfor ha stor påvirkningskraft på hvordan barnehagen driftes og på hverdagen til barna. Vi oppfordrer foreldre sterkt til å engasjere seg i verv. Hvis man ikke ønsker å sitte i verv er det selvfølgelig også helt greit. 
I hverdagen oppleves barnehagen som en hvilken som helst annen privat eller kommunal barnehage.


Dugnad
Hver familie bidrar med arbeid som regnes som dugnadsarbeid 10 timer per barnehageår. Dette for å sikre en godt vedlikehold barnehage som oppleves trygg og oppdatert for barna. Vi har fellesdugnad hver vår og høst. Hvis ikke oppsatt tid passer, kan familien bidra med annet dugnadsarbeid gjennom året. 

Pedagogisk innhold, visjon, tradisjon og kultur

"Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap" (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold).


Barn skaper sin egen kultur og formidler den videre i samspill med andre barn og voksne. Vi i Dysterlia barnehage har gjennom mange år skapt og utviklet flere gode tradisjoner. Et vekselspill i utviklingen mellom fornyelse og tradisjon blir en pedagogisk plattform. De voksne i barnehagen må være seg bevisst på nye impulser fra dagens samfunn lokalt- nasjonalt -internasjonalt. I tråd med dette skal barna være med på å prege, skape og delta i egen kultur med voksne som gode rollemodeller. Personalet har god erfaring med bruk av sang/musikk og litteratur som virkemiddel for å skape tilhørighet i barnehagen. Vi har musikkstunder, eventyrstunder og fellessamlinger med rim/regler og sangleker. Barnehagen inviterer også teatergrupper til barnehagen. Dysterlia barnehage ønsker å ha et utvidet perspektiv på kulturformidling. I tillegg til de estetiske fagene ser vi på sosial kompetanse, egenutvikling, fysisk fostring, dyrking i grønnsakshagen vår  og turglede som en viktig del av barnehagens kultur. Vi har som mål at alle barn, foreldre og ansatte skal trives og oppleve trygghet og god omsorg i hverdagen.

Visjon

Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle

Mål

"Målet for Dysterlia barnehage er å skape et godt oppvekstmiljø som sikrer barna individuell og gruppevis omsorg og støtte. Opplevelser og egenaktiviteter står sentralt med hovedvekt på LEK som grunnlag for utvikling og læring. Miljøet skal legge vekt på trivsel, trygghet, toleranse, selvstendighet, ansvar, samarbeid, vise hensyn, skaperevne og fantasi. Barnehagen skal stimulere barna til å bli selvstendige, sosiale individer med respekt for seg selv og andre mennesker. Målet er å gi barna et godt og positivt selvbilde. Barnehagen skal virke i nært samarbeid med hjemmet, og være en støtte for hjemmet i ansvaret for barnas utvikling og oppdragelse."