Vedtekter

Vedteketer for Dysterlia Barnehage
Liaveien 20b, 1435 Ås, Org.nr 871 425 272


Daglig åpningstid endret i styremøte 19.06.19.

Barnehagens formål og innhold

Formål

Barnehagelovens § 1

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagens innhold

Barnehagelovens § 2

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Barns og foreldres medvirkning

Barnehagelovens kap 2

Barns rett til medvirkning,§ 3

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg §4

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre/foresatte og 2 ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Daglig og årlig åpningstid

Barnehagen er åpen mandag - fredag kl. 7.00-17.00.

Hel plass er 47,5 timer per uke.( daglig oppholdstid innenfor kl.7.00-17.00)

Barnehagen har tre avdelinger. Innenfor tillatt ramme kan antallet barn med ulik oppholdstid justeres.

Netto leke og oppholdsareal per barn over 3 år er over 4 kvm, og 5,2 for barn under 3 år.

Ferier

Jule- og påskeferier følger grunnskolen. I tillegg er barnehagen stengt like mange planleggingsdager som grunnskolen i Ås.

Barnehagen er stengt tre uker om sommeren. Ukene skal sammenfalle med skolens SFO, dvs. ukene 28,29 og 30. Ferielister sendes ut til foresatte, og må returneres innen 15. april med bindende påmelding. Nye barn tas inn uke 32.

Mindre avvik i åpnings- og oppholdstid kan vedtas av styret.

Barnehageruta deles ut til de foresatte før sommerferien. De nye foresatte får den tilsendt eller delt ut på foreldremøte for nye foreldre.

Betaling

Det betales makspris, for 11 måneder per år.

Barnehagen har inntektsgraderte betalingssatser.

Betaling skjer innen den 5. hver måned. Ved for sein betaling vil det bli ilagt et gebyr etter gjeldende satser.

Ved utelatelse av betaling, og/eller dersom plassen ikke nyttes uten særlig grunn, vil plassen sies opp av styret 7 dager etter den første i påfølgende måned.

Eventuelt utestående som ikke blir betalt, sendes inkasso etter vanlige regler.

Gjensidig oppsigelsestid er to måneder, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Siste frist for å si opp i barnehageåret er 1.mars. Sier en opp plassen seinere må en betale ut barnehageåret.

Skriftlig svar på mottatt plass er bindende. Følges ikke oppsigelsesfristen, må det betales for en måned.

Et beløp tilsvarende 1,5 % av foreldrebetalingen øremerkes til vedlikehold av eiendom og uteareal.

Dugnad

Dysterlia barnehage har pliktig dugnad. Hver familie skal bidra med inntil

10 dugnadstimer, hvorav 5 av skal disse benyttes til hovedrengjøring av barnehagen. Møter to foresatte, skriver begge timer. De 5 resterende timer føres opp på lister med datoer og gitte oppgaver. Man er selv ansvarlig for å bytte oppsatte timer. Dugnadskomiteen er ansvarlig for oppsett av lister.

Generalforsamlingen velger to representanter til dugnads komité.

Pliktig dugnad som ikke utføres blir belastet med en sats per time som for hvert år fastsettes av styret.

Taushetsplikt

Styret og personalet har taushetsplikt etter § 20 i Lov om barnehager.

Regler for daglig drift

Styret kan i samråd med styrer/daglig leder vedta regler for den daglige drift av barnehagen.

Opptak

Dysterlia barnehage deltar i samordnet opptak med andre private og kommunale barnehager i Ås Kommune.

Søknadsfristen er 1.mars.

Styrer foretar opptak etter gjeldende opptakskriterier.

Dersom opptaksberettiget barn ikke kan tilbys plass med ønsket oppholdstid, gis barnet tilbud med alternativ oppholdstid. Deretter går tilbudet til neste barn i følge søkerlisten.

Gjeldende opptakskriterier følger som vedlegg til vedtektene..

Plassens varighet

Barn som har plass i barnehagen får fortsette med mindre særlige viktige grunner tilsier noe annet.

Ønske om fortsatt plass med ønsket oppholdstid for neste barnehageår, meddeles barnehagen skriftlig innen søknadsfristens utløp. Styrer/daglig leder innhenter opplysninger om ønsket oppholdstid i februar.

OPPTAKSKRITERIER FOR DYSTERLIA BARNEHAGE

  • Barn med funksjonshemming, og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester.

Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har rett til barnehageplass

  • Barn av ansatte.
  • Barn som har søsken i barnehagen ved tidspunkt for opptak.
  • Eldste barn først, men med en helhetlig vurdering av alderssammensetning og kjønnsfordeling.
  • Dysterlia barnehage prioriterer barn med adresse innenfor Rustad skolekrets, men kan ta inn barn fra andre skolekretser.
  • Barn fra andre kommuner kan tilbys plass, men bare dersom det ikke er nok søkere fra Ås Kommune.

Klagemulighet vedrørende opptak : Informasjon legges ved tilbud/avslag om plass.

VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27/11-12